Adatkezelési szabályzat

1. Adatkezelő

Neve: SZOLG 2000 Zrt.
Cím: 8800 Nagykanizsa, Teleki út 34.
Adatkezelő képviselője: Mező Gábor Vezérigazgató

Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: 
info@szolg2000.hu

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, Adatvédelmi megbízottunk: Vig Henrietta.

A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament es Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) es a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén. Jelen Szabályzat az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható es/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

2. Adatkezelés célja

2.1  Szolgáltatás (ok) nyújtása természetes személyek számára es ennek keretében:
 • A megrendelő azonosítása, a többi ügyféltől, felhasznalótól, érdeklődőtől való megkülönböztetése
 • Kapcsolattartás, kapcsolattartói adatok kezelése, nyilvántartása
 • Árajánlat kiadás, szerződéskötés
 • Kapcsolattart6i adategyeztetés es adatfrissítés
 • Értékesítés lebonyolításához szükséges személyes adatok kezelése

Adatkezelés jogalapja: Szerződés, közvetítői szerződés

Adatok megadása feltételé a szerződés létrejöttének. Az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján csakis a szükséges mértékben es minden esetben célhoz kötötten kezeljük, gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, felhasználjuk es tároljuk személyes adatait. Az adatmegadás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelt szolgáltatást. Egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul es kötelező jellegű. Ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét. Továbbá bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése es biztonsága.

A kezelt adatok köre:

 • Név, személyes adatok
 • Lakcím
 • E-mail cím
 • Telefonszam
 • Egyéb személyes adatok, a szerződés teljesítéséhez

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a szerződés meghiúsulása.

2.2 Szolgáltatás (ok) nyújtása jogi személyek számára es ennek keretében:
 • A Felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől, felhasznalótó1, érdeklődőtől való megkülönböztetése
 • Kapcsolattartás, kapcsolattartói adatok kezelése, nyilvántartása
 • Személyes kapcsolattartás, kapcsolódó dokumentumai
 • Árajánlat kiadás, szerződéskötés
 • Kapcsolattartói adategyeztetés és adatfrissítés
 • Projektkezelés során történő kapcsolattartás
 • Függő-ügynöki tanácsadói szolgáltatás, üzletközvetítés

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek- Az adatkezelő jogos érdeke a szerződés teljesítéséhez a kapcsolattartó adatait nyilvántartani.

A kezelt adatok köre:

 • Név
 • Email cím
 • Telefonszám
 • Egyedi azonosító
 • Egyéb személyes adatok, a szerződés teljesítéséhez

Adatkezelés tervezett határideje: Szerződés teljesítése + törvényben előírt dokumentumok megőrzésének határidejére vonatkozó szabályok.

2.3 Számla kiállítása, valamint a szolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó kötelező dokumentáció kiállítása.

Adatkezelés jogalapja: Törvényi megfelelés (Áfa törvény, Számvitelről szó1ó törvény, Személyi jovedelemadóró1 szó1ó tv.). Adatok megadása feltétele a szerződés létrejöttének. Az adatmegadás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelt szolgáltatást.

A kezelt adatok köre:

 • Név
 • Állandó lakcím
 • Email cím (Számla távoli nyomtatása vagy e-számla engedélyezése esetén)

 Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a szerződés meghiúsulása.

Adatkezelés tervezett határideje: Szerződés lejárata + a törvényben előirt dokumentumok megőrzésének határidejére vonatkozó szabályok.

2.4  Szerződések kezelése, iktatása

Az adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó szerződések kezelése, iktatása, a szerződés létrejöttekor a szerződő fél kapcsolattartói adatainak kezelése es ezek napra készen tartása, a szerződő fél meghatalmazottjainak adatai, es ezek napra készen tartása.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke a kapcsolattartó személy adatait nyilvántartani.

Adatok forrása: A szerződött jogi személy előzetes közlése alapján vagy az Érintett szerződés teljesítése során történő közlése alapján.

A kezelt adatok köre:

 • Név
 • Telefonszám
 • E-mail
 • Beosztás
 • Aláírás

Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozásig, legkésőbb a szerződés teljesítését követő torvényben előirt határidő.

2.5   Elektronikus video megfigyelő rendszer üzemeltetése az alábbiak védelmére:

Kamera rendszer üzemeltetése a Társaság székhelyén, telephelyén.

 • Az Adatkezelő székhelyének/telephelyének biztonsági megóvása
 • Az Adatkezelő vagyoni javainak megóvása
 • Az Adatkezelő munkavállalói és látogatói testi épségének és vagyoni javainak megóvása
 • Az esetlegesen előforduló balesetek, bűncselekmények körülményeinek kivizsgálása

Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása mely abban nyilvánul meg, hogy a kamerás megfigyelésre történő felhívás ellenére az Adatkezelő területre belép.

A tevekénységet az Adatkezelő a 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- es vagyonvédelmi, valamint a magannyomozói tevékenység szabalyairó1 szó1ó törvény (Szvtv.) rendelkezéseinek betartásával összhangban végzi.

A kezelt adatok köre:

 • A természetes személy képe, mozgóképfelvétele (továbbiakban együtt felvétel)
 • Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: Amennyiben az érintett nem lép be a megfigyelt helységbe, nem tudja igénybe venni az Adatkezelő szolgáltatásait.
 • Adatkezelés tervezett határideje: Az adatkezelő az elektronikus video megfigyelő rendszerben tárolt felvételeket a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabalyairó1 szó1ó évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) rendelkezéseiben meghatározott ideig tárolja.

Az elektronikus megfigyelő rendszer által felvett felvételek tekintetébent az Adatkezelő az alábbi megőrzési időket alkalmazza:

 • általános esetben 3 nap
 • Az adatkezelő vagyontárgyainak sérelme vagy sérelmének gyanúja esetén a felvételek felhasználása esetén a cél eléréséhez szükséges legrövidebb időtartamig

A tárolási időtartam leteltét követően a felvételek megsemmisítésre kerülnek.

2.6  GDPR rendelettel összefüggő adatkezelés
Adatok kezelése, adatátadási nyilvántartás, adatvédelmi incidensek, Érintetti igények, kérdések

Adatkezelés jogalapja: Törvényi kötelezettség

 • Név
 • Adatvédelmi azonosító
 • Érintetti kérelem, dátuma, típusa, tartalma, esemény leírása
 • Érintetti kérelem eredménye, következménye
 • Incidens dátuma, dokumentációja, eredménye
 • Résztvevők neve

3. Szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása érintettek számára

Szolgáltatásról, projektekről, helyszínről, látványtervekről, műszaki leírásról, alaprajzról, ,,okos otthon” bemutatasról.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés. A kezelt adatok köre: e-mail, név.

Az érintett valamely szolgáltatás igénybevételével megadta az adatkezelő számára az alábbi adatokat. Az adatkezelő jelen tájékoztatóban tájékoztatja az érintettet a rögzített tevékenységek mentén kezelt adatokat, adatkezelési célját jogos érdekre hivatkozva átminősíti és közvetlen üzletszerzés céljára használja.

Adatok forrása: Az Adatkezelő más adatkezelési célból jogosan kezelte az Érintettek adatait.

Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozásig

4. Érintettek köre

Az adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő természetes személyek vagy jogi személyek nevében eljáró természetes személyek, és az adatkezelővel szerződésben álló partnerek kapcsolattartói.

5. Adatfeldolgozó igénybevételéről szó1ó tájékoztatás

Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.

A címzettek kategóriái: IT üzemeltetők, webtarhely szolgáltatók, webtartalom fejlesztő, könyvelési szolgáltatok, pénzintézet, biztositó társaság, alkusz, Magyar Posta.

6. Az adatok megismerésére jogosultak köre

A megismert adatokat az adatkezelő az 5. pontban megjelölt adatfeldolgoz6(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az adatkezelő alkalmazottai es az adatfeldolgozó (k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

Az elektronikus megfigyelő rendszer által korábban rögzített felvételekhez az Adatvédelmi Megbízott, az az IT üzemeltető es a Vezérigazgató férhet hozza. Az Érintett, kérésére kizáró1ag a saját személyéről készített felvételekhez, a fent említett valamely személy jelenlétében hozzáférhet. A hozzáférést minden esetben az Adatvédelmi megbízottnál írásban kell kérelmeznie. Az Adatkezelő a betekintés tényéről minden esetben jegyzőkönyvet készít, melyet a társaság 1 évig tárol.

6.1   Az elektronikus megfigyelő rendszer képeinek korlátozására jogosultak

Az elektronikus megfigyelő rendszer által rögzített felvételek korlátozása csak olyan esetekben va1ósitható meg, ha az Adatkezelő olyan eseményt észlelt, amely valószínűsíthetően veszélyezteti az elektronikus megfigyelő rendszer által elérni kívánt célt.

Az Érintett kérésére kizáró1ag a saját személyéről készített felvételek kezelése korlátozható. Az Érintettnek az Adatvédelmi megbízottnál írásban kell kérelmeznie a zárolást, megjelölve annak célját és a várható időtartamát. Az Adatkezelő a zárolási folyamat minden lépéséről jegyzőkönyvet készít, melyet az Adatkezelő 1 évig tárol.

7. Harmadik féltől kapott adatok kezelése

Amennyiben a Partner nem saját adatait adja meg az Adatkezelő részére, hanem egyéb természetes személyét, ez esetben a Felhasználó/Partner kizárólagos felelőssége, hogy az adatok megadását ezen természetes személy hozzájárulásával, tudtával es megfelelő tájékoztatásával tette meg. Ezek meglétét az Adatkezelő vizsgálni nem köteles. Az Adatkezelő felhívja a Partner figyelmét arra, hogy kötelezettségének nem tesz eleget, és ezért az Érintett az Adatkezelővel szemben igényt érvényesít, az érvényesített igényt, illetve a kapcsolódó kár összegét az Adatkezelő a Partnerre tovább háríthatja.

8. Az Érintettek jogai

Az Érintett az 1. Pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél,

 • kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti adatainak helyesbítését, módosítását, kiegészítését
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatainak törlését, valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével)
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet Érintett fenti jogaival bármikor élhet.

Az Érintett továbbá az 1. Pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Adatkezelő számára.

 • kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésén vagy hozzájáruláson alapul és a Szervezet automatizált eljárás keretében kezeli.
 • rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról

Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést. A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.

8.1 A tájékoztatás költsége

A Társaság az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen biztosítja.

Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikére ugyanazon adatokat, melyek ez idő alatt nem változtak, az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel.

 • Az adminisztratív költség elszámolásának alapja a mindenkori minimálbér órára vetített költsége, mint óradíj.
 • A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva.
 • Továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és postázási költsége.
8.2 Tájékoztatás megtagadása

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékoztatásra vagy a Társaság, mint adatkezelő bizonyitani tuja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal, az adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.

Ha az érintett kérelme – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Társaság megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha

 • egy hónapon belül harmadik alkalommal el az Érintett ugyanazon tárgya a 15-22. cikk szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelemmel.
8.3  Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalma jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben a Szervezet a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erőjű, jogos okok indokoljak, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbitást es a további adatfelvételt is. Értesíti mindazokat a tiltakozasró1, akiknek korábban továbbította az Érintett adatait.

A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet, bírósághoz fordulhat. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per- az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerinti illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

9. Adatok nyilvánosságra hozatala

Az adatkezelő az elektronikus megfigyelő rendszer felvételeit nem hozza nyilvánosságra.

10. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait es a felvételeket az Európai Gazdasági Térség államain kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez NEM továbbítja.

11. Adatbiztonsági intezkedesekrő1 szó1ó tájékoztatás

Az adatokat az Adatkezelő az információ Biztonsági Szabályzatának elvárásai alapján zárt rendszerben kezeli.

Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekeben az Adatkezelő megfelelő technikai es szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

 • az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
 • csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, es ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, melyek minimálisan szükségesek a feladat ellátásához;
 • az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáró1;
 • gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáró1 (adatintegritás), hitelességéről és védelmérő1.

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki es szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, tovabbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés, vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.

Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelmérő1, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik.

Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arró1, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

12. Alkalmazott jogszabályok

Az Adatkezelő által végzett adatkezelésekre irányadó jogszabályok:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmerő1 és az ilyen adatok szabad aramlasaró1 szó1ó 2016 /679 (EU) Rendelet (továbbiakban: „GDPR”),
 • az információs önrendelkezési jogró1 és az informaciószabadsagró1 szó1ó 2011. évi CXII. törvény- (továbbiakban: „Infó törvény”), valamint a 2018. évi törvény az információs önrendelkezési jogró1 es az informaciószabadsagró1 szó1ó 2011. évi CXII. törvénynek az Eur6pai Uni6 adatvédelmi reformjával összefüggő módositásáró1, valamint más kapcsolódó törvények módositásáró1
 • a szamvitelrő1 szó1ó 2000. évi C. törvény (továbbiakban: „Számviteli törvény”),
 • a Polgári Törvenykönyvrő1szó1ó 2013. évi törvény (továbbiakban: „Ptk.”),
 • a fogyasztóvedelemrő1 szó1ó 1997. évi törvény (továbbiakban: , Fogyasztóvédelmi törvény”)
 • a személy- es vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairó1 szó1ó 2005. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: ,,Vagyonvédelmitörvény”)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kerdeseirő1 szó1ó 2001. évi CVIII. törvény- (,,Eker tv.”)
 • az elektronikus hírközlésrő1 szó1ó évi C. törvény (,,Ehtv”)
 • a panaszokró1 és a közérdekű bejelentesekrő1szó1ó 2013. évi CLXV. törvény (,,Pktv”)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető felteételeirő1 és egyes korlatairó1 szó1ó 2008. évi XLVIII. törvény (,,Grtv.”)

13. Jogorvoslat

Ön az adatkezeleseről

 • tájékoztatást kérhet
 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen es kérheti adatai törlését, valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével)
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszugyintezesrendjhtml )
Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilagyi Erzsébet fasor 22/C Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.:5

Telefon: +36 (1) 391-1400, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Nagykanizsa, 2021. március 12.